小石潭记写出了什么情感 小石潭记拼音

cóng xiǎo qiū xī xíng bǎi èr shí bù , gé huáng zhú , wén shuǐ shēng , rú míng pèi huán , xīn lè zhī 。

从 小 丘 西 行 百 二 十 步 , 隔 篁 竹 , 闻 水 声 , 如 鸣 佩 环 , 心 乐 之 。

《小石潭记》原文

唐·柳宗元

cóng xiǎo qiū xī xíng bǎi èr shí bù , gé huáng zhú , wén shuǐ shēng , rú míng pèi huán , xīn lè zhī 。

从 小 丘 西 行 百 二 十 步 , 隔 篁 竹 , 闻 水 声 , 如 鸣 佩 环 , 心 乐 之 。

fá zhú qǔ dào ,xià jiàn xiǎo tán ,shuǐ yóu qīng liè 。

伐 竹 取 道, 下 见 小 潭 , 水 尤 清 冽。

quán shí yǐ wéi dǐ ,jìn àn ,juàn shí dǐ yǐ chū , wéi chí, wéi yǔ , wéi kān, wéi yán 。

全 石 以 为 底 , 近 岸 ,卷 石 底 以 出 ,为 坻 , 为 屿 , 为 嵁, 为 岩 。

qīng shù cuì màn , méng luò yáo zhuì , cēn cī pī fú 。

青 树 翠 蔓 , 蒙 络 摇 缀 , 参 差 披 拂 。

tán zhōng yú kě bǎi xǔ tóu , jiē ruò kōng yóu wú suǒ yī 。

潭 中 鱼 可 百 许 头 , 皆 若 空 游 无所 依 。

rì guāng xià chè , yǐng bù shí shàng , yí rán bù dòng ;

日 光 下 澈 , 影 布 石 上 , 怡 然 不动 ;

chù ěr yuǎn shì , wǎng lái xī hū , sì yǔ yóu zhě xiāng lè 。

倏 尔 远 逝 , 往 来 翕 忽 , 似 与 游 者 相 乐 。

tán xī nán ér wàng , dǒu zhé shé xíng , míng miè kě jiàn。

潭 西 南 而 望 , 斗 折 蛇 行 , 明 灭可 见 。

qí àn shì quǎn yá cī hù , bù kě zhī qí yuán 。

其 岸 势 犬 牙 差 互 , 不 可 知 其 源。

zuò tán shàng , sì miàn zhú shù huán hé , jì liáo wú rén ,

坐 潭 上 , 四 面 竹 树 环 合 , 寂 寥无 人 ,

qī shén hán gǔ , qiāo chuàng yōu suì 。 yǐ qí jìng guò qīng ,

凄 神 寒 骨 , 悄 怆 幽 邃 。 以 其 境 过 清 ,

bù kě jiǔ jū , nǎi jì zhī ér qù 。

不 可 久 居 , 乃 记之 而 去 。

tóng yóu zhě : wú wǔ líng , gōng gǔ , yú dì zōng xuán 。Lì ér cóng zhě ,cuī shì èr xiǎo shēng : yuē shù jǐ , yuē fèng yī 。

同 游 者 : 吴 武 陵 ,龚 古 , 余 弟 宗 玄。隶 而 从 者 ,崔 氏 二 小 生 : 曰 恕 己 , 曰 奉 壹。

《小石潭记》是唐朝诗人柳宗元的作品,全名《至小丘西小石潭记》,记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。

(0)

相关推荐